Side Menu
Timecom Yazılım – İş Çözümleri | Alomaliye.com Personel Programı Genel Özellikler Listesi ve Dökümler Sayfası
Alomaliye.com Personel Programı Genel Özellikler Listesi ve Dökümler Sayfası
personel programı, özellikler, dökümler, alomaliye.com
134
page-template-default,page,page-id-134,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed

Personel Programı Genel Özellikler ve Dökümler

Personel Programı Sayfasına Dönmek İçin Tıklayınız

 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılan Personel Kimlik Bilgileri Raporu
 • 16.06.2011 Tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri
 • 6111 Sayılı Torba Yasa Teşvikleri eklendi.
 • Personellerin Tek Tek Ya Da Toplu Olarak Gelir Vergisi Kesintisi Dağılımı Hazırlandı (% 15 Kesintisi, % 20 Kesintisi vb. Matrah ve Oranlar)
 • Harcırahların Maaş Bordrosu Dışında Bağımsız Olarak Hesaplaması Hazırlandı
 • İş Kanunu Yeniden Düzenlendi
 • Yeni “Türk Ticaret Kanunu” Eklendi
 • Yeni “Türk Borçlar Kanunu” Eklendi
 • Meslek Kodları Değiştirildi
 • Yeni Bordro Çıktısı Hazırlandı (Alternatif)
 • 2011 Yılı Sabitleri (Asgari Ücret, GV Dilimleri vb.) Eklendi
 • Döküm Sihirbazına Departmanlara Göre Rapor Alma Eklendi
 • Dövizli Maaş Hesaplama
 • Harcırah tablosu
 • Harcırah kayıt girişi
 • Harcırah bordroları
 • Harcırah raporları
 • Harcırah puantaj entegrasyonu
 • Sağlık belgesi 3 aylık
 • Personel bazında yardımlar ve raporları 100’lerce Rapor Üretip Bu Raporları kaydedip daha sonra kullanabilirsiniz
 • Uyarı ve Alarm sistemi (Aylık Bildirge, Muhtasar vb. Günler için uyarı kaydı yapabilirsiniz)
 • Zamanlanmış uyarı sistemi
 • Kullanıcı geçmişi ve detay raporları
 • Puantaj tablosunda Detaylı filtreleme sistemi (Özellik, Tabi Olduğu Kanun)
 • Toplu Davet (Mevsimlik İşçi)
 • Aile bireyleri için sakatlık indirimi (Ailede Birden Fazla Sakat İçin)
 • Hesap pusulası alternatif Tek Sayfaya 2 kişi
 • Yabancı personel formu Yeni
 • Muhtasarda SSK sicil no eklentisi
 • Gelir Vergisi Muhtasar Listesi
 • Muhtasar departman seçimli döküm eklendi
 • Damga Vergisi Muhtasar Listesi
 • Form 4857/25II
 • İbraname (İşçi)
 • İş Sağlığı Güvenliği
 • İstifa Dilekçesi
 • İzin Almaksızın İşe Gelmeme
 • Raporlu Personel
 • İşçi Sağlığı Güvenliği
 • İşe Geç Gelme – Gelmeme İhtarı
 • Bölüm Değişikliği Yazısı
 • İşyeri Değişikliği Yazısı
 • İşe davet Normal
 • İşe davet Mevsimlik
 • İşçinin feshe ilişkin bildirimi almadığına dair tutanak
 • Ulusal Bayram Genel tatil Günlerinde F.Ç. Onay Yazısı
 • Fesih Bildirim Tebligatı
 • Asgari Geçim İndirimi Taahhütnamesi
 • Sakatlık Başvuru Formu
 • 4447 Sayılı Kanun İşveren Hissesi Teşviki (İşe Aldığınız Personelinizin Teşvikten Yararlanıp- Yararlanmayacaığını program otomatik bildirir)
 • 4447 Sayılı Kanun İşveren Hissesi Teşviki Dilekçesi
 • 4447 Sayılı Kanun İşveren Hissesi Teşviki Personel Raporu (Personel Bazında)
 • 4447 Sayılı Kanun İşveren Hissesi Teşviki Personel Raporu (TOPLU)
 • 4447 Sayılı Kanun İşveren Hissesi Teşviki Personel Raporu (Matrah, Prim ve Gün Takibi)
 • Yedekleme-Geri Yükleme
 • Özürlüler İşveren Hissesi Teşviki
 • Özürlüler İşveren Hissesi Teşviki EK/1 İŞKUR Raporu
 • Alomaliye Destop Programı Hazırlandı
 • AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ  (YENİ YÖNETMELİK)
 • İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU
 • İŞYERİ BİLDİRGESİ  (YENİ YÖNETMELİK)
 • SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ  (YENİ YÖNETMELİK)
 • SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ  (YENİ YÖNETMELİK)
 • SİGORTALI BİLDİRİM BELGESİ (YENİ YÖNETMELİK)
 • EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU (YENİ YÖNETMELİK)
 • 5084-5350-5615 SAYILI KANUN ORGANİZE PERSONEL LİSTESİ
 • (Teşvikten Yararlanan Personelin G.V. AGİ, Teşvik Miktarları Raporu)
 • 5084-5350-5615 SAYILI KANUN DİĞER PERSONEL LİSTESİ (Teşvikten Yararlanan Personelin G.V. AGİ, Teşvik Miktarları Raporu)
 • İŞKUR E-ORTAMI HAZIRLANDI
 • MUHTASAR GÖRÜNTÜLEME (EXCEL) RAPORU HAZIRLANDI
 • PROGRAMDA YAPILAN TÜM İŞLEMLERİ KAYDEDEN LOG HAZIRLANDI
 • RAPOR TASARIMI HAZIRLANDI
 • PROGRAM GÖRÜNTÜSÜ GÖRSELLEŞTİRİLDİ
 • GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ 3 AYLIK RAPORLAMASI
 • İŞÇİ İSTİFASINDA İBRANAME HAZIRLANDI
 • YABANCI PERSONEL BAŞVURU FORMU HAZIRLANDI
 • YILLIK İZİN PLANI HAZIRLAMA EKLENDİ
 • EKSİK ÇALIŞANLAR RAPORU EKLENDİ
 • FAZLA MESAİ YAPANLAR RAPORU EKLENDİ
 • POSTALAR HALİNDE ÇALIŞANLAR RAPORU VE DİLEKÇESİ HAZIRLANDI
 • EMEKLİLİK TALEP VE TAAHHÜT BELGESİ HAZIRLANDI
 • EMEKLİLİK TAHSİS TALEP BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ HAZIRLANDI
 • SSK EKSİK GÜN DİLEKÇESİ HAZIRLANDI
 • İCRA KESİNTİSİ RAPORU HAZIRLANDI PERSONEL BAZINDA
 • İCRA KESİNTİSİ RAPORU HAZIRLANDI TOPLU
 • SENDİKA KESİNTİSİ RAPORU HAZIRLANDI
 • İCRA KESİNTİSİ DOSYA TAKİBİ HAZIRLANDI
 • AVANS KESİNTİSİ RAPORU HAZIRLANDI
 • CEZA KESİNTİSİ RAPORU HAZIRLANDI
 • ARAÇLAR MENÜSÜ EKLENDİ
 • e-BİLDİRGE SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ
 • BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ BİLDİRGESİ YENİLENDİ
 • EK/1 BÖLGE ÇALIŞMA FORMU YENİLENDİ
 • EK/2 BÖLGE ÇALIŞMA FORMU YENİLENDİ
 • MEVZUAT BÖLÜMÜ GELİŞTİRİLDİ
 • Uzaktan Erişim (Yardım)
 • İŞ KANUNU PROGRAMI EKLENDİ
 • OTOMATİK GÜNCELLEME UYARISI (INTERNET)
 • İŞÇİ ALIM FORMU
 • MEVZUAT BÖLÜMÜ EKLENDİ
 • GÜVENLİK TALİMATI
 • TOPLU İŞTEN ÇIKARTMA (ÇSGB)
 • TOPLU İŞTEN ÇIKARTMA (İŞKUR)
 • İMALAT SANAYİ ÜÇ AYLIK İSTİHDAM ANKETİ
 • YILLIK MALİYET TABLOSU (PERSONEL BAZINDA)
 • YILLIK MALİYET TABLOSU (İŞVERENE MALİYET)
 • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE AİT BORDRO
 • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖDEME BORDROSU
 • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE AİT TAAHHÜTNAME
 • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ, AİLE DURUMU BİLDİRİMİ
 • ÜCRETLİ İZİN TAKİBİ
 • İZİN TALEP FORMU
 • ÜCRETLİ-ÜCRETSİZ İZİN ÇİZELGESİ
 • İZİN TALEP DİLEKÇESİ
 • YILLIK ÜCRETLİ İZİN KARTOTEKSİ
 • YILLIK ÜCRETLİ İZİN DEFTERİ
 • İBRANAME (İŞÇİ TARAFINDAN FESİH)
 • ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (FORM 2)
 • BÖLÜM DEĞİŞİKLİK YAZISI
 • İŞYERİ DEĞİŞİKLİK YAZISI
 • İŞE DAVET YAZISI (NORMAL)
 • İŞE DAVET YAZISI (MEVSİMLİK)
 • İŞE GELMEME NOTER TEBLİGATI
 • İŞÇİNİN FESHE İLİŞKİN BİLDİRİMİ ALMADIĞINA DAİR TUTANAK
 • KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME ZİMMET VE TAAHHÜT TUTANAĞI
 • SAATLİK BORDRO
 • GÜNLÜK (YEVMİYE USULÜ) BORDRO
 • YILLIK VERİLER (İŞÇİ AYLIK TOPLAMLARI)
 • DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
 • FAZLA ÇALIŞMA YAPILAN SAATLERİ GÖSTERİR BELGE
 • FAZLA ÇALIŞMA İZİN ONAY YAZISI
 • ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL GÜNLERİNDE FAZLA ÇALIŞMA ONAY YAZISI
 • TAKIM SÖZLEŞMESİ
 • FESİH BİLDİRİM TEBLİGATI
 • PERSONEL YAKA KARTI
 • PERSONEL AYRINTILI ARAMA RAPORU EKLENDİ
 • İŞÇİ ÇİZELGESİ
 • AYRINTILI AVANS TAKİBİ
 • PERSONEL SİCİL TAKİBİ

 

 • Firma Listesi
 • SSK İşyeri Bildirgesi Ek/1 (1. Sayfa)
 • SSK İşyeri Devir Bildirgesi
 • Bölge Çalışma İşyeri Bildirgesi
 • Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listesi Ek/1
 • Bölge Çalışma İşçi Çıkış Bildirim Listesi Ek/2
 • Bölge Çalışma Kapanış Dilekçesi
 • SSK Kapanış Dilekçesi
 • e-Bildirge Şifre Başvuru Formları ve Dilekçesi
 • İŞKUR 7/1 İşyeri Bilgi Formu
 • İŞKUR Toplu İAB Üst Yazısı
 • SSK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Ek/2
 • SSK Dizi Pusulası
 • SSK Sigortalı Bildirim Belgesi Ek/7
 • SSK Sigorta Kolu Tercih Bildirimi
 • SSK Vizite Kağıdı (Normal)
 • SSK Vizite Kağıdı (İş Kazası)
 • SSK Vizite Kağıdı (Sağlık Belgesi, Ana-Baba)
 • Personel Listesi
 • Personel Listesi Kapsamlı
 • Ücretli Ücretsiz İzin Kullananlar Listesi
 • İŞKUR İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB)
 • Banka Ödeme Listesi
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 • Süresi Belirli Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
 • Süresi Belirsiz Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
 • 4857/25 II (…) İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi
 • İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Verildiğine Dair Tutanak
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplaması ve Bordrosu
 • Personel Kimlik Dökümü (İşçi Özlük Dosyası İçin)
 • İbraname
 • Sigortalı Hesap Fişi Ek/11
 • Çalışma Belgesi
 • 1774 Sayılı Kanun Gereğince Çalışanlara Ait Kimlik Bildirim Belgesi
 • Ücret Tablosu (Aylık Kim Ne Kadar Ücret Alıyor)
 • Toplu Bordro Dökümü
 • Tek Kişilik Bordro Dökümü
 • Departmanlara Göre Bordro Dökümü
 • Ücretli İzin Bordrosu
 • Bordro İcmali (muhasebe kayıtlarınız için)
 • Vergi İndirimine Ait Bordro (kalktı)
 • Toplu Hesap Pusulası (Sayfaya 1 Adet Tek)
 • Toplu Hesap Pusulası (Sayfaya 1 Adet Çift)
 • Toplu Hesap Pusulası (Sayfaya 3 Adet )
 • Tek Kişilik Hesap Pusulası (Tek)
 • Tek Kişilik Hesap Pusulası (Çift)
 • Para Zarfına Hesap Pusulası (Nokta Vuruşlu Printer İçin)
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Kağıda)
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (İnternet Ortamına) (e-Bildirge)
 • Puantaj Cetveli
 • Eksik Gün Bildirim Formu
 • Ücretsiz İzin Belgesi Dökümü
 • Ücretli/Ücretsiz İzin Kullananlar Listesi
 • Muhtasar Bilgi Görüntüleme, Aylık, Üç aylık
 • İŞKUR Aylık İş Gücü Çizelgesi (Form 7.2)
 • İŞKUR Aylık İş Gücü Çizelgesi (Form 7.2.3)
 • İŞKUR Aylık İş Gücü Çizelgesi (Form 7.2.4)
 • Ücretli ve Ücretsiz İşçi İzin Talep Formu
 • Personel Nüfus Bilgileri Listesi (Tek tek veya toplu olarak)
 • Personel İşe Geç Gelme, Gelmeme İhtarı
 • Personel Liman Katılış Ordinosu
 • Personel Zimmet Tutanağı
 • Personel İstifa Dilekçesi
 • Personel Kimlik Kartı
 • İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Ait Sağlık Raporu
 • Sağlık Raporu
 • Avanslarda Grid Değiştirildi ve Her Avans İçin Döküm Hazırlandı
 • İŞKUR Meslek Kodu Tablosu Yenilendi
 • Yeni Çıkan (EK/5) Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Hazırlandı
 • Yeni Çıkan (EK/9) Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Hazırlandı
 • Puantaj Bölümüne, Puantajı Geçici Olarak Kaydet’me imkanı getirildi
 • e-Bildirge XML Dosyasında Eksik Gün Nedenleri Değiştirildi
 • e-İşçi Giriş-Çıkış’lar Yeniden Düzenlendi
 • Eksik Gün Nedenleri Değiştirildi
 • Puantaj Ekranına Yemek Yardım Günü Kolonu ve Yemek Yardım Muafiyeti Kolonu Eklendi
 • Puantajda Takvim Getir, Aktar İsteğe Bağlı Olarak Otomatik Yapıldı
 • Biz Sizi Arayalım Sistemi Getirildi.
 • Kullanışlı Giriş Kapağı Tasarlandı
 • Firma ve Personel Listesine Fihrist Eklendi
 • Bordro Dökümlerine Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro Eklendi
 • Toplu bordro: Seçilen ayların toplu dökümü hazırlandı
 • Ne Nerede? (Aradığınız dökümün/raporun nerede olduğunu gösterir)
 • Yeni E-Bildirge XML Hazırlandı (07.2010 döneminden itibaren kullanılacaktır)
 • Kıdem listesi (Bordro Verilerini kullanarak) (Seçilen personellerin gün itibari ile kıdem tazminatını hesaplar)
 •  İhbar listesi (Bordro Verilerini kullanarak) (Seçilen personellerin gün itibari ile ihbar tazminatını hesaplar)
 • Kıdem listesi (İşçi bilgilerini kullanarak) (Seçilen personellerin gün itibari ile kıdem tazminatını hesaplar)
 • İhbar listesi (İşçi bilgilerini kullanarak) (Seçilen personellerin gün itibari ile ihbar tazminatını hesaplar)
 • Yemek muafiyet günü takvime dahil edildi (Normal Günün Dışında, Yemek Muafiyet İçin Yemek Günü Eklendi)
 • Döviz listesi aylık ve yıllık kur bilgisi kaydet
 • SSK Matrahı Kesinti Listesi
 • Puantaj cetveli T.C. Kimlik eklentisi
 • Kişisel bilgilere, Beden ölçüleri eklendi
 • Sakatlık başvuru formu
 • 3 aylık sanayi istihdam soru kağıdı (TUİK)
 • Detaylı rapor (6 Farklı rapor)
 • Yurt dışı hizmet akdi
 • İşyeri kaza bildirim formu
 • Çalışma saatleri ve ücret tarifeleri mesai saatleri (Yurt Dışı)
 • İş sözleşmeleri değiştirildi, maddeler eklendi
 • IBAN Döküm listesi değişiklik yapıldı
 • Personel yaka kartı hazırlandı (Barkodlu)
 • Detay Raporunda, birden fazla rapor düzeni kaydetme ve yazdırma desteği
 • Aylık bildirge döküm ekranında bulunan özellik sadece uygulanabilir özellikleri seçme imkanı
 • Personel Ayrıntılı Arama Eklendi. (Personelin hangi işyerlerinde çalıştığını (birden fazla işyerinde) giriş-çıkış tarihlerini arama)
 • Firma Çoğaltma (Aynı Firmayı Bir Tuşla İkinci Bir Firma Olarak Açma)
 • Puantajda Yol, Yemek, İkramiye, Prim ve Diğer Ödemelerin Net’ten Brüt’e Hesaplamaları Yapıldı
 • Avansların Takibi, personele verilen aylık avansların otomatik olarak takibi ve net ele geçen ücretten düşülmesi…
 • Otomatik Güncelleme Uyarısı
 • Firma Bazında Şifreleme Her Firmaya Ayrı Şifre Verebilirsiniz
 • Kısayol Tuşları Eklendi
 • F1- Yardım, F2-Kaydet, F3-Ara, F4-Değiştir F5-Ekle, F6-Yemek Netten Brüte, F7-Yol Netten Brüte …
 • Merkez ve Şubelerin Muhtasar Birleştirmeleri Yapıldı
 • Kıdem İhbar Hesaplamalarına ait Vergiler Muhtasar’a Eklendi
 • Toplu İşe Giriş Bildirgesi Alınması Eklendi
 • Bordro Çıktısına Fazla Mesai Ücretleri , (Bayram, Hafta Sonu vb.) Eklendi
 • Kolon Ayarlarına Fazla Mesai Ücretleri, (Bayram, Hafta Sonu vb.) eklendi
 • Maaş Bordrosu Excel Çıktısı
 • Bordro İcmali Excel Çıktısı
 • Bordro İcmaline Eklemeler Yapıldı.
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi Excel Çıktısı
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Excel Çıktısı
 • Hesap Pusulasına Eklemeler Yapıldı.
 • Maaş Bordrosu Altında Yer Alan Özet Bilgilere, SGDP ve 5615 Sayılı Kanunla İlgili Kesintiler Eklendi
 • Personel Aktarımda Özlük Bilgileri ile Birlikte Aktarma Özelliği
 • Sendika Aidatı Tüm Personele Toplu Aktarım
 • Avans Tüm Personele Toplu Aktarım
 • GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM (Muhtasar Eki Form (  5615 Sayılı Kanunla İlgili, İstihdamın Teşviki))
 • İŞKUR İSTİHDAMI ZORUNLU OLANLARIN TAKİBİ ÇİZELGESİ (FORM 7-3)
 • İŞKUR İŞGÜCÜ İSTEM FORMU
 • İŞKUR FORM 7-2-3 (MESLEKLERE GÖRE DAĞILIMI)
 • ASGARİ ÜCRET YAZISI
 • MESAİ SAATLERİ YAZISI
 • MAZERETSİZ İŞE GELMEME TUTANAĞI
 • RAPORLU PERSONELİN ÇALIŞMADIĞINA DAİR YAZI